ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 1
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 3 stycznia 2000 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru budynku magazynu książek Biblioteki Akademii Medycznej.

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję do odbioru budynku magazynu książek Biblioteki Akademii Medycznej w składzie:
1. mgr inż. Elżbieta Bednarska - przewodnicząca
2. Stanisław Borelowski - członek
3. Jakub Iwaniuk - - „ -
4. mgr inż. Andrzej Kochan - - „ -
5. mgr inż. Andrzej Sadowski - - „ -
6. mgr inż. Władysław Towarnicki - - „ -
7. inż. Wacław Goch - - „ -
8. Jacek Bełtowski - - „ -
9. mgr Renata Sławińska - - „ -

§ 2
Komisyjny odbiór budynku magazynu książek Biblioteki Akademii Medycznej nastąpi 10 stycznia 2000 roku o godzinie 10ºº.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
przewodniczący i członkowie Komisji
Dyrektor Administracyjny