Zarządzenie nr 95/XV R/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015  r.

 
w sprawie zmiany załączników procedury przeprowadzania Studenckiej Oceny Nauczyciela Akademickiego (SONA) w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572, ze zm.) oraz uchwały nr 1487 Senatu UMW z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, zarządzam, co następuje:
 

§ 1

W zarządzeniu nr 7/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie procedury przeprowadzania Studenckiej Oceny Nauczyciela Akademickiego (SONA) w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 4 słowa "załącznik do niniejszego zarządzenia" zastępuje się słowami: "załącznik nr 1 - wersja w języku polskim, załącznik nr 2 - wersja w języku angielskim",
b) załącznik do zarządzenia otrzymuje nazwę "załącznik nr 1",
c) wprowadza się załącznik nr 2 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.


załącznik

 

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek
 


Otrzymują:
według rozdzielnika
MC