Uchwała Nr 1487

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 lutego 2015 r.

 
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia
 
Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 66 ust. 2, pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz z § 46 Statutu (Uchwała Senatu nr 1324 z dnia 25 września 2013 r. ze zmianami) Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Wprowadza się Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia, zwany dalej USZJK, w celu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.
2. USZJK obejmuje swoim działaniem wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, jak również studentów i uczestników studiów podyplomowych oraz doktoranckich wydziałów Uczelni.
3. Nadzór nad USZJK sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki.
 

§ 2

Z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia traci moc uchwała nr 1160 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

§ 3

Zasady funkcjonowania USZJK stanowi model zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik

Za Senat