ARCHIWALNA
Uchwała Nr 1111
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie zapewnienia środków niezbędnych dla ukończenia realizacji projektu pn. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu (…)”  
 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na ukończenie finansowej realizacji projektu pn. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”, o wartości całkowitej 5 990 300,- PLN (w tym 5.508.000,- PLN – wartość projektu z dokumentacji aplikacyjnej oraz 482 300,- PLN – koszty niekwalifikowane poprzetargowe)  znajdującego się na liście rezerwowej projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 7.1, którego:
· realizacja (na dzień 31.10.2011 r.) została wykonana w 30,38%, tj. poniesiono do tej pory wydatki w kwocie: 1.673.000,- PLN na realizację projektu (zgodnie z zapłaconymi fakturami), co stanowi wkład własny uczelni,
· pełne ukończenie wymaga jeszcze poniesienia wydatków do kwoty: 4 317 300,- PLN, które będą mogły być zrefundowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych, w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.
 
§ 2
1. Do czasu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz uzyskania refundacji poniesionych kosztów w procencie określonym w umowie o dofinansowanie,  Senat wyraża zgodę na zapewnienie przejściowego finansowania wydatków niezbędnych do zakończenia projektu tj. do kwoty 4 317 300,- PLN ze środków Uczelni.
2. W przypadku uzyskania decyzji odmownej dla współfinansowania projektu ze środków unijnych, Senat wyraża zgodę na realizację wydatków do kwoty 4 317 300,- PLN ze środków Uczelni.
3. Źródłem finansowania zapewniającym realizację całego projektu do kwoty 5 990 300,- PLN są:
· środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Hoene Wrońskiego 24-25 w wysokości 4.040.000,- PLN,
· przychody własne Uczelni w wysokości 1 950 300,- PLN.
4. W przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, źródło finansowania kwoty 1 950 300,- PLN, wskazanej w pkt 3 jako przychody własne Uczelni, zostanie określone odrębną uchwałą Senatu.
5. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłową realizacją wydatków niezbędnych do ukończenia projektu: Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – dr hab. Beata Kawala oraz Prorektor ds. Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Jacek Szepietowski.
6. Z dniem wejścia w życie obecnej uchwały, traci moc uchwała nr 1095.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Marek Ziętek
 
HK