Uchwała Nr 1104
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
W statucie Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2006 roku przyjętego uchwałą nr 215 Senatu z dnia 24 kwietnia 2006 r., wprowadzonego w życie na podstawie zarządzenia nr 26/XIV R/2006 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2006 r. (t.j. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne, w tym jednostki zamiejscowe, jednostki ogólnouczelniane, tworzy, przekształca i likwiduje Rektor w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. W zarządzeniu Rektora, o którym mowa w ust. 1 należy określić cel i zakres działalności tworzonej lub przekształcanej jednostki, źródło jej finansowania oraz potrzeby kadrowe, a w przypadku przekształcenia lub likwidacji jednostki należy uregulować sprawy majątkowe i pracownicze jednostki.”;
2)      § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. 1. Jednostki organizacyjne w ramach wydziału tworzy, przekształca i likwiduje Rektor w drodze zarządzenia, na wniosek Dziekana wydziału zaakceptowany przez radę wydziału.
2. Do zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepis §21 ust. 2.”;
3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym tworzy, likwiduje i przekształca Rektor, z zastrzeżeniem ust. 2.”;
4) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. 1. Uczelnia realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o udostępnienie jednostki organizacyjnej na realizację zajęć dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, zawartej zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej.
2. Szpitale kliniczne Uczelni są podmiotami leczniczymi posiadającymi osobowość prawną i podlegającymi wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Uczelnia jest z mocy prawa podmiotem tworzącym dla szpitali klinicznych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654).
4. Szpitale kliniczne uczestniczą w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
5. Za wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych realizowanych w szpitalach klinicznych i oddziałach klinicznych odpowiedzialność ponosi Uczelnia, a za świadczenie usług medycznych odpowiedzialność ponosi szpital kliniczny.”;
5) w § 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przekształcenia szpitala klinicznego w spółkę kapitałową dokonuje Rektor w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Senatu.”;
6) § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. Organizację i zakres działania szpitala klinicznego określa jego statut nadany w drodze uchwały Senatu.”;
7) skreśla się § 35;
8) skreśla się § 38;
9) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. 1. Uprawnienia i obowiązki Uczelni jako podmiotu tworzącego realizuje Rektor.
2. Rektor dokonuje kontroli i oceny działalności szpitali klinicznych oraz pracy dyrektora przez powołaną w tym celu jednostkę organizacyjną Uczelni lub firmę zewnętrzną, w szczególności w zakresie:
a) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń,
b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
c) gospodarki finansowej.”;
10) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor Biblioteki Uczelnianej pełni funkcję przez czas określony, o którym mowa w §47 i podlega okresowej ocenie.”;
11) w § 64:
a) ust. 1 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w głosowaniu tajnym w sprawach personalnych. W innych sprawach na wniosek członka organu kolegialnego, poparty przez członków w liczbie 1/3 statutowego składu organu kolegialnego.”,
b)   ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) odstępstwo od wymogu, o którym mowa w pkt 4 jest dopuszczalne w pilnych sprawach, za zgodą członków w liczbie 2/3 statutowego składu organu kolegialnego.”;
12) w § 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wybory Rektora i Prorektorów oraz Dziekana i Prodziekanów powinny się rozpocząć nie później niż 6 miesięcy przed wygaśnięciem kadencji urzędujących władz Uczelni.”;
13) § 67 otrzymuje brzmienie:
„§ 67. Rektor, Prorektor, Dziekan lub Prodziekan może pełnić tę samą funkcję nie więcej niż
w dwóch następujących po sobie kadencjach. Za kadencję uważa się pełnienie funkcji przez minimum 50% czasu jej trwania określonego w §66 ust. 1 i 2.”;
14) w § 70 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rektor może zaprosić na posiedzenie Senatu inne osoby, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Senatu, informując o tym Senat na początku posiedzenia.”;
15) § 72 otrzymuje brzmienie:
„§ 72. 1. Do kompetencji Senatu Uczelni należy w szczególności:
1) uchwalanie statutu i zmian w statucie,
2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie i innych regulaminów ogólnouczelnianych,
3) ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni,
4) uchwalanie strategii rozwoju Uczelni,
5) ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni,
6) ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jej działalności oraz ocena działalności Rektora,
7) dokonywanie okresowej oceny działalności wydziałów w zakresie realizowanych przez nie zadań, w szczególności: realizacji uchwał Senatu, działalności dydaktycznej i naukowej oraz dysponowania środkami finansowymi,
8) uchwalanie zasad powoływania kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników innych podmiotów tworzonych przez Uczelnię
9) zgłaszanie kandydatów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej
10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
11) wyrażanie opinii o utworzeniu podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym jednostek zamiejscowych oraz jednostek międzywydziałowych,
12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w tym na przystąpienie do sieci i konsorcjów funkcjonujących
w europejskich i światowych strukturach szkół wyższych,
13) nadawanie tytułu doktora honoris causa,
14) wyrażanie zgody na utworzenie przez Rektora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac rozwojowych (spółka celowa),
15) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
16) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym uchwalanie statutu podmiotów dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym,
17) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo członków Senatu.
2. Do kompetencji Senatu należy także:
1) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) wyrażanie, zgody na:
a) zbycie lub obciążenie przez Uczelnię w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę,
b) nabycie, zbycie lub obciążenie przez Uczelnię mienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt a, o wartości przekraczającej 1 500 000,00 zł,
c) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości przekraczającej 1 500 000,00 zł,
d) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki
4) powoływanie Uczelnianej Komisji Wyborczej,
5) rozpatrywanie wniosków Senackiej Komisji Arbitrażowej,
6) ustalanie pensum dla nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich.”;
18) § 73 otrzymuje brzmienie:
„§ 73. 1. Rektor, jako przewodniczący Senatu jest odpowiedzialny za przygotowanie pełnej informacji dotyczącej spraw przewidzianych programem posiedzenia Senatu oraz udzielanie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez członka Senatu.
2. Informacje o sprawach istotnych dla Uczelni należy dostarczyć członkom Senatu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Senatu, na którym sprawa ma być rozpatrywana, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Za sprawy istotne dla uczelni uważa się w szczególności:
a) uchwalanie statutu lub poprawek do statutu,
b) uchwalanie regulaminów uczelnianych,
c) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
d) zatwierdzenie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Uczelni,
e) utworzenie lub zniesienie wydziału,
f)  tworzenie i przekształcanie podmiotów leczniczych, powoływanie innych podmiotów gospodarczych i ich restrukturyzacji
g) uchwalanie zasad i propozycji limitów przyjęć na pierwszy rok studiów
h) uchwalanie wzorów dyplomów ukończenia studiów, który niezwłocznie przekazywany jest ministrowi zdrowia
i) uchwalanie kalendarza wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni
j)  inne sprawy uznane za istotne przez Rektora lub członka Senatu.
4. Rektor ustala program posiedzenia o czym zawiadamia i przekazuje członkom Senatu co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Terminy określone w ust. 2 i 4 nie obowiązują w sprawach wyjątkowo pilnych.
6. Na posiedzeniu Senatu nie może zapaść żadna uchwała w sprawach personalnych, jeżeli nie zostały one umieszczone w programie posiedzenia, z zastrzeżeniem §64 ust. 1 pkt 5.
7. Członkowie Senatu niepodzielający poglądów większości mogą zgłaszać do protokołu votum separatum z podaniem motywacji swego stanowiska.
8. Po zatwierdzeniu przez Senat, protokół z posiedzenia Senatu jest udostępniany zainteresowanym członkom społeczności akademickiej. Zasady udostępniania protokołów reguluje zarządzenie Rektora.
9. Sprawozdania z posiedzenia Senatu są przekazywane społeczności akademickiej.
10. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Senatu określa załącznik nr 4 do statutu.”;
19) w § 75:
a) w ust. 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) członkiem komisji senackiej z głosem stanowiącym może być tylko nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz student i uczestnik studiów doktoranckich.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przewodniczący komisji składa Rektorowi w terminie do 31 stycznia następnego roku, roczne sprawozdanie z prac komisji, za poprzedni rok kalendarzowy.”;
20) § 79 otrzymuje brzmienie:
„§ 79. 1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza, w szczególności:
1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, z zastrzeżeniem postanowień §72 ust. 2 pkt 3,
2) opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni uchwaloną przez Senat,
3) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut,
4) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni,
5) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni,
6) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni,
7) określa zakres obowiązków Prorektorów.
2. Rektor w formie pisemnej lub w innej szczególnej formie, jeżeli jest ona wymagana dla ważności czynności, może udzielić pracownikowi uczelni pełnomocnictwa do podejmowania poszczególnych czynności prawnych (pełnomocnictwo szczególne) lub czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe) – wskazanych w pełnomocnictwie.
3.   Do kompetencji Rektora należy ponadto:
1) podejmowanie decyzji w sprawach personalnych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-technicznych, w porozumieniu z właściwymi organami Uczelni i związkami zawodowymi, Wymogu konsultacji ze związkami zawodowymi nie stosuje się do nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie mianowania.
2) przedstawianie Senatowi do uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
3) przedstawienie Senatowi do zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych,
5) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Uczelni,
6) powoływanie komisji rektorskich oraz członków tych komisji spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
7) powoływanie redaktorów naczelnych czasopism wydawanych przez Uczelnię oraz na ich wniosek składu redakcji i międzynarodowej rady programowej na cztery kolejne lata kalendarzowe,
8) podejmowanie decyzji w sprawach współpracy Uczelni z instytucjami naukowymi
i gospodarczymi w kraju i za granicą,
9) tworzenie za zgodą Senatu spółki celowej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
4. W razie nieobecności Rektora stałym jego zastępcą jest Prorektor ds. Nauki.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu, odwołania, zawieszenia lub zaistnienia innej długotrwałej przyczyny uniemożliwiającej pełnienie funkcji jednocześnie przez Rektora i Prorektora ds. Nauki, członek Senatu najstarszy wiekiem spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego (członek Senatu-senior) zwołuje w terminie 7 dni posiedzenie Senatu, na którym spośród prorektorów wybiera się pełniącego obowiązki Rektora. Jeżeli wybór osoby pełniącej obowiązki Rektora spośród prorektorów jest niemożliwy, wyboru osoby pełniącej obowiązki dokonuje się spośród Dziekanów Uczelni.
6. Osoba pełniąca obowiązki Rektora, o której mowa w ust. 5 pełni swoje obowiązki do czasu ustania przyczyny uniemożliwiającej pełnienie funkcji Rektora lub Prorektora ds. Nauki albo do czasu wyboru nowego Rektora.”;
21) skreśla się § 80,
22) w § 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektor może powoływać komisje rektorskie określając ich skład i zakres działania oraz ustanawiać pełnomocników, koordynatorów i rzeczników do określonych zadań.”;
22) w § 82:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich są wybierani w tych wydziałach, które posiadają prawo nadawania stopnia naukowego doktora.”;
b) skreśla się ust. 4;
23) w § 84:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje Dziekan:
a) w okresie pozawakacyjnym nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) w okresie wakacji – w miarę potrzeby.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzwyczajne posiedzenia rady wydziału zwołuje:
a) Dziekan z własnej inicjatywy,
b) Dziekan na wniosek Rektora,
c) Dziekan na wniosek co najmniej 1/3 członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.”;
23) w § 92:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ponadto dziekan:
1) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju uczelni,
2) dysponuje środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału, oraz odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie swoich uprawnień,
3) ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich po uzyskaniu zgody Rektora.
4) organizuje i nadzoruje proces dydaktyczny na poszczególnych latach i kierunkach,
5) zleca zajęcia dydaktyczne,
6) podejmuje decyzje dotyczące współdziałania jednostek organizacyjnych wydziału z jednostkami organizacyjnymi innych wydziałów Uczelni, z jednostkami międzywydziałowymi oraz, w miarę potrzeby, z jednostkami innych szkół wyższych i zakładami opieki zdrowotnej,
7) przygotowuje i przedstawia radzie wydziału wnioski o nadanie tytułu profesora oraz o mianowanie na stanowiska nauczycieli akademickich,
8) sprawuje nadzór nad dyscypliną studiów zgodnie z regulaminem studiów,
9) decyduje w pozostałych sprawach studenckich, nie określonych w statucie ani w regulaminie studiów,
10) sprawuje opiekę nad wydziałowymi organami samorządu studenckiego i organami uczestników studiów doktoranckich oraz organizacjami studenckimi i organizacjami uczestników studiów doktoranckich,
11) wykonuje inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału,
12) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
13) określa kompetencje Prodziekanów,
14) wyznacza na czas swojej nieobecności jednego z prodziekanów jako swego zastępcę,
15) powołuje swoich pełnomocników,
16) przedkłada Senatowi, w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku sprawozdawczym, sprawozdanie z działalności statutowej realizowanej przez wydział w danym roku akademickim,
17) zapewnia realizację uchwał rady wydziału.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W razie nieobecności Dziekana stałym jego zastępcą jest Prodziekan właściwy do spraw nauki.
4.  Dziekan kieruje wydziałem przy pomocy nie więcej niż 4 zastępców.”;
24) w § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dziekan może uchylić lub zmienić decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z prawem, a w szczególności z ustawą, niniejszym statutem, obowiązującymi w Uczelni regulaminami lub narusza ważny interes Uczelni.”;
25) w § 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład UKW wchodzi:
a) 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego – po jednym z każdego wydziału,
b) 6 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich – po jednym z każdego wydziału i 1 przedstawiciel z jednostek międzywydziałowych,
c) 4 przedstawicieli studentów,
d) 1 przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich,
e) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.”;
26) w § 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kandydatem do komisji wyborczej może być osoba zatrudniona w Uczelni, uczestnik studiów doktoranckich lub student.”;
27) skreśla się § 101;
28) w § 102:
a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) opracowanie projektu szczegółowego regulaminu wyborów i kalendarza wyborczego,”,
b) pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) organizowanie wyborów kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,”,
c) pkt 8) otrzymuje brzmienie:
„8) rozstrzyganie skarg dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów,”;
29) w § 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt szczegółowego regulaminu wyborów UKW udostępnia społeczności akademickiej, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni co najmniej na 4 tygodnie przed przedłożeniem projektu Senatowi.”;
30) § 104 otrzymuje brzmienie:
„§ 104. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy w szczególności:
1) ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych na wydziale,
2) organizowanie i przeprowadzanie wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na wydziałach,
3) organizowanie i przeprowadzanie wyboru przedstawicieli do rady wydziału oraz wyboru Dziekana i Prodziekanów,
4) informowanie UKW o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów,
5) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.”;
31) § 105 otrzymuje brzmienie:
„§ 105. 1. Uczelniane Kolegium Elektorów liczy 230 elektorów, w tym:
1)   100 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) 60 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
3) 4 przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich,
4) 48 przedstawicieli studentów,
5) 18 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Propozycję podziału mandatów na poszczególne wydziałowe kolegia elektorów (WKE), przedstawianego Senatowi wraz ze szczegółowym regulaminem wyborów i kalendarzem wyborów, o których mowa w §103 ust. 2, opracowuje Uczelniana Komisja Wyborcza, proporcjonalnie do stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach społeczności akademickiej, według stanu z 31 grudnia w ostatnim roku kadencji.”;
32) § 106 otrzymuje brzmienie:
„§ 106. 1. Wyboru elektorów dokonuje się w punktach wyborczych, zgodnie ze „Szczegółowym regulaminem wyborów”, uchwalonym przez Senat.
2. Wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich w poszczególnych grupach,
o których mowa w § 105 ust. 1 pkt 1 i 2, organizuje wydziałowa komisja wyborcza danego wydziału.
3. Wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
4. Wyboru elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu doktorantów.
5. Wybór elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego.
6. Wybory elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wydziału organizuje wydziałowa komisja wyborcza.
7. Wybory elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych międzywydziałowych oraz administracji organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza.”;
33) § 107 otrzymuje brzmienie:
„§ 107. 1. Wybory do UKE przeprowadza się nie więcej niż w trzech turach.
 2. Uczelniane Kolegium Elektorów na daną kadencję stanowią wszyscy elektorzy w liczbie wyłonionej w drodze 3 tur wyborów.”;
34) w § 108 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kolejne posiedzenia UKE, z zastrzeżeniem §114 ust. 2, zwołuje jego przewodniczący lub Rektor na wniosek 1/3 składu kolegium elektorów.”;
35) po § 108 tytuł działu otrzymuje brzmienie:
 
„Wybory i odwoływanie organów jednoosobowych oraz prorektorów i prodziekanów”;
36) w § 110 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Kandydatów na Rektora zgłasza się spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, także spoza Uczelni, a kandydatów na Prorektora zgłasza się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
4.  Zgłoszenia kandydatów na Rektora lub Prorektora składa się do UKW.”;
37)  w § 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kandydatów na Dziekana lub Prodziekana zgłasza się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, na Prodziekana właściwego do spraw studentów może być zgłoszona osoba spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.”;
38)  w § 114 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zebranie UKE w sprawie odwołania Rektora lub Prorektorów zwołuje przewodniczący UKE, a w razie jego nieobecności przewodniczący UKW na wniosek co najmniej połowy statutowego składu Senatu.
 3. Zebranie rady wydziału w sprawie odwołania Dziekana lub Prodziekana zwołuje przewodniczący WKW na wniosek Rektora lub co najmniej – 1/3 składu rady wydziału.”;
39)  w § 115 ust. 2 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)  pracowników administracji i obsługi.”;
40)  w § 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pierwsze posiedzenie rady wydziału zwołuje przewodniczący WKW.”;
41) w § 118:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„1) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uczelni,
 2) uczestnikom studiów doktoranckich,”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  nauczycielom akademickim, którzy w dniu wyborów nie ukończyli 65. roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70. roku życia, zatrudnionym
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy (mianowanie lub umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy), z zastrzeżeniem § 110 ust. 3,”,
c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uczestnikom studiów doktoranckich,”;
42) w § 120:
a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prawomocnego orzeczenia:
a) sądu o popełnieniu przestępstwa umyślnego,
b) kary dyscyplinarnej określonej w art. 140 ust. 1 pkt 3−4 Ustawy,
c) Izby Lekarskiej lub innego samorządu zawodowego w ochronie zdrowia o utracie prawa wykonywania zawodu,”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W razie przejścia nauczyciela akademickiego będącego członkiem organu wyborczego lub kolegialnego do innej grupy nauczycieli akademickich, zachowuje on mandat do końca kadencji jako przedstawiciel grupy, która go wybrała.”;
43) § 121 otrzymuje brzmienie:
„§ 121. 1. Mandat organu jednoosobowego wygasa w razie:
1) utraty statusu pracownika,
2) utraty biernego prawa wyborczego,
3) zrzeczenia się mandatu,
4) odwołania z pełnionej funkcji,
5) prawomocnego orzeczenia:
a) sądu o popełnieniu przestępstwa umyślnego,
b) kary dyscyplinarnej określonej w art. 140 ust. 1 pkt 3−4 Ustawy,
c) Izby Lekarskiej lub innego samorządu zawodowego w ochronie zdrowia o utracie prawa wykonywania zawodu,
d) stwierdzenia przez organy wskazane w art. 126 ust. 3 Ustawy dopuszczenia się czynów określonych w tym przepisie.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się do Prorektorów i Prodziekanów.”;
44)  § 140 otrzymuje brzmienie:
㤠140. 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Uczelni na podstawie umowy
o pracęw wymiarze przewyższającym połowę etatu, następuje poprzez kwalifikowanie w drodze konkursu otwartego, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Uczelni na podstawie mianowania w wymiarze przewyższającym połowę etatu następuje poprzez kwalifikowanie w drodze konkursu otwartego, z zastrzeżeniem ust. 7. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora.
3. Konkursy, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywają się dwa razy do roku – wiosną
z terminem zatrudnienia od 1 października danego roku oraz jesienią z terminem zatrudnienia od 1 marca roku następnego.
4. Konkurs – po uzyskaniu zgody rektora – ogłasza dziekan (w przypadku stanowiska w jednostce organizacyjnej międzywydziałowej – Prorektor ds. Dydaktyki).
5. Czynności konkursowe rozpoczyna podanie przez Dziekana do publicznej wiadomości warunków konkursu, zgodnie z art. 118a ust. 2 Ustawy, z zachowaniem zasady jednoczesności wszystkich form ogłoszenia.
6. Regulamin konkursu może przewidywać dodatkowo inne formy podania warunków konkursu do publicznej wiadomości.
7. Ponowne zatrudnienie na tym samym stanowisku, nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne nie wymaga przeprowadzenia postępowania konkursowego.”;
45) skreśla się paragrafy od 141 do 145;
46) § 146 otrzymuje brzmienie:
„§ 146. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu określa regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich, uchwalony przez Senat.”;
47) skreśla się paragrafy od 147 do 150;
48) skreśla się § 151;
49) § 152 otrzymuje brzmienie:
„§ 152. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora tylko w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni na podstawie mianowania Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.”;
50) po § 153 dodaje się § 153a w brzmieniu:
„§ 153a. Zgodę na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym, wydaje odpowiednio dla Rektora – Senat, a dla Dziekana − rada wydziału.”;
51) w § 154 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„2. Pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk na najbliższy rok akademicki, rodzaje zajęć składających się na nie oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych ustala Senat do końca czerwca.
3. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni lub realizowanie projektów badawczych, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań.
4. Maksymalne obniżenie pensum nie może przekraczać 50% wymiaru ustalonego przez Senat dla danego stanowiska.”;
52) skreśla się § 155;
53)  w § 156 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Działalność naukowa oceniana jest według kryterium punktowego określonego przez Senat.”;
54) skreśla się § 158;
55)  w § 159 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych wykorzystuje się oceny przedstawione przez studentów lub uczestników studiów doktoranckich, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych.”;
56) w § 186 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza spośród członków komisji skład orzekający w konkretnej sprawie.”;
57) w § 218 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczelnia może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy.”;
58) w § 225:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zakres zwykłego zarządu obejmuje w szczególności:
1) czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uczelni i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności, przy czym dokonanie czynności, której wartość przekracza kwotę określoną w §72 ust. 2 pkt 3 lit. a, wymaga zgody Senatu (dla umów okresowych przyjmuje się wartość za okres jednego roku),
2) dokonywanie czynności wynikających z realizacji zobowiązań zawartych przez Rektora, do kwoty określonej w § 72 ust. 2 pkt 3 lit. a,
3) dokonywanie czynności w zakresie zamówień publicznych, w tym zawieranie umów, przy czym dokonanie czynności, której wartość przekracza kwotę określoną w §72 ust. 2 pkt 3 lit. a wymaga zgody Senatu,
4)  przydzielanie jednostkom organizacyjnym Uczelni składników majątku trwałego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w §72 ust. 2 pkt 3 lit. a,
5)  przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości nieprzekraczającej 250 000,00 zł,”;
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Kanclerz w zakresie swoich kompetencji, może udzielać dalszych pełnomocnictw
i upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Uczelni.”;
59) w załączniku nr 4 w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nadzwyczajne posiedzenie rady wydziału zwołuje:
1) Dziekan z własnej inicjatywy,
2) Dziekan na wniosek Rektora,
3) Dziekan na wniosek co najmniej 1/3 członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.”;
60) w załączniku nr 4 w § 5:
a) ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 członków statutowego składu tego organu,”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od przepisu ust. 1 można odstąpić w nagłych (pilnych) sprawach pracowniczych, za zgodą 2/3 liczby członków statutowego składu organu kolegialnego.”.
 
§ 2
Organy jednoosobowe i kolegialne uczelni oraz inne zespoły powoływane na mocy statutu, wybrane na podstawie przepisów dotychczasowych pełnią swoją funkcję do końca kadencji, na którą zostały wybrane.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Za Senat