Uchwała nr 1110
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011
 
w sprawie przekształcenia Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

Na podstawie § 22 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu ( zarz.74/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu  uchwala,co następuje:

§ 1
Przekształca się Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych w Katedrę i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych.

§ 2                                                                 
Cel, zakres działalności, źródła finansowania oraz potrzeby kadrowe Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych pozostają takie jak dotychczasowego Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych.
                                                                      
  § 3
Cel i zakres działalności Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych:
- kształcenie studentów Analityki Medycznej w zakresie wiedzy z Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej,
- prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów kierunków Analityka Medyczna i Farmacja,
- prowadzenie prac magisterskich dla studentów kierunków Analityka Medyczna i Farmacja,
- kształcenie na poziomie studiów doktoranckich,
- kształcenie w systemie studiów podyplomowych
- opieka nad studenckim kołem naukowym,
- prowadzenie badań naukowych w zakresie oceny skutków zdrowotnych osób narażonych na metale ciężkie,
- prowadzenie badań naukowych w zakresie oceny skutków zdrowotnych u matki i dziecka narażonych pre- i postnatalnie na ksenobiotyki dymu tytoniowego,
- prowadzenie badań naukowych w zakresie oceny zaburzeń funkcji egzo- i endokrynnej u osób zdrowych i pacjentów ze schorzeniami trzustki narażonych na ksenobiotyki środowiskowe,
- badania immunochemiczne nad statusem pro antyoksydacyjnym we krwi i tkankach ludzi i zwierząt narażonych na ksenobiotyki środowiskowe,
- badania naukowe w zakresie oceny skutków palenia papierosów na wydolność fizyczną osób zdrowych,
- badania nad metalotioneiną.
 
Źródła finansowania:
- środki przyznane na działalność statutową i na działalność dydaktyczną Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych,
- nie przewiduje się innych potrzeb finansowych związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych.
 
Potrzeby kadrowe:
- nie przewiduje się potrzeb etatowych.
 
  § 4
Angielska nazwa jednostki brzmi:
Department of Biomedical and Environmental Analyses

  § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Za Senat
JM Rektor AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek