Uchwała Nr 1109
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
 
w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu oraz przyjęcia jednolitego tekstu
 
Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie art. 62  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.   Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 33 Statutu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (tj. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 31 października 2008 r. ze zm.) uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu:
 
1. §1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu zwany dalej „Szpitalem” jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
2. Podmiotem tworzącym Szpital jest Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwana dalej „Uczelnią”.
3. Siedzibą Szpitala jest: 50-369 Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58.
4. Pełna nazwa Szpitala brzmi: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.
5. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.    
6. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Szpital wpisany jest do rejestru prowadzonego przez wojewodę pod numerem 02-90163 oraz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020274.”
2. W § 2 pkt a otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej „ustawą”,
3. W § 2 pkt e i pkt f otrzymują nowe brzmienie o następującej treści:
„e) ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 341, poz. 2416 z późn. zm.),
„f) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590),”
4. W § 2 dodaje się pkt g, pkt h i pkt i w brzmieniu:
„ g) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. Nr 143, poz.1515 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1555),
h) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
i) niniejszego statutu.”
5. W § 4 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„ 1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie ambulatoryjnej i stacjonarnej oraz promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych.”
6. § 8 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
 „Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie :
1) opieki stacjonarnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych wykonywanych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dla dzieci, chirurgii w tym: chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii plastycznej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej dla dzieci, chorób wewnętrznych w tym: endokrynologii, gastroenterologii, diabetologii, geriatrii, hematologii i chorób rozrostowych, dermatologii, wenerologii, alergologii, ginekologii w tym: ginekologii onkologicznej, położnictwa, patologii ciąży, patologii noworodka, neonatologii, kardiologii, , dializoterapii, radiologii, rehabilitacji i fizykoterapii, psychiatrii, alergologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, gastroenterologii dla dzieci, chorób infekcyjnych dla dzieci, onkologii dziecięcej, hematologii dziecięcej, immunologii dziecięcej, przeszczepiania szpiku i terapii genowej, opieki paliatywnej dla dzieci, urologii dla dzieci.
2) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinie: chorób wewnętrznych, alergologii, endokrynologii – chorób tarczycy i osteoporozy, zapobiegania i leczenia otyłości, hematologii, zaburzeń lipidowych, dermatologii (skórno-wenerologicznej), genetyki, leczenia bólu, ginekologii i położnictwa, patologii ciąży, patologii noworodka, chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii plastycznej, proktologii, okulistyki, medycyny pracy, medycyny nuklearnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej dla dzieci, urologii dla dzieci, psychogeriatrii, zdrowia psychicznego, alergologii dla dzieci, kardiologii dla dzieci, diabetologii dla dzieci, endokrynologii i chorób tarczycy u dzieci, gastroenterologii i zaburzeń metabolicznych dla dzieci, chorób wątroby u dzieci, chorób zakaźnych u dzieci, HIV i AIDS u dzieci, szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, opieki paliatywnej dla dzieci, onkologii dziecięcej, hematologii dziecięcej, transplantologii – przeszczepów szpiku kostnego u dzieci, skaz krwotocznych u dzieci.
3) diagnostyki i zabiegów realizowanych przez zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe w zakresie: elektroencefalografii, endoskopii, motoryki przewodu pokarmowego, laseroterapii, radiologii, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, ultrasonografii, badań genetycznych, badań endoskopowych, badań mammograficznych,
4) rehabilitacji w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, krioterapii.”
7. § 9 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa regulamin organizacyjny Szpitala.
2.Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustalony przez Dyrektora Szpitala opiniuje Rada Społeczna.”
8. W § 11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5. Dyrektor zarządza Szpitalem przy pomocy zastępców:
a) Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
b) Zastępcy dyrektora ds. finansowych”
9. W § 12 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„2. W Szpitalu przeprowadza się konkurs na stanowiska:
a) Dyrektora
b) zastępców Dyrektora, w przypadku, gdy Dyrektorem nie jest lekarz,
c) ordynatora,
d) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek,
e) pielęgniarki oddziałowej.”
10. W § 12 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„3. Konkurs na stanowisko Dyrektora oraz zastępcy Dyrektora ogłasza podmiot tworzący a na pozostałe stanowiska Dyrektor.”
11. W § 12 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„4. W przypadku, gdy zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziałem kieruje lekarz niebędący ordynatorem, na stanowisko lekarza kierującego oddziałem konkursu nie przeprowadza się.”
 12. W § 12 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„5. Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawiania senatowi Uczelni, innym organom kolegialnym i komisjom Uczelni opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu tworzącego, a wywołujących skutki prawne w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonym w statucie Uczelni.”
 13. W § 12 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„6. Dyrektorowi przysługuje prawo do udziału w postępowaniu mającym na celu powołanie kierownika kliniki.”
 14. W § 12 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„7. Dyrektor Szpitala posiada prawo do utworzenia nowego oddziału bądź innej jednostki organizacyjnej Szpitala, jak i również likwidacji w trybie określonym w statucie Uczelni.”
 15. W § 12 pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„9. Dyrektor Szpitala powołuje Radę Klinicystów, składającą się z Kierowników Klinik, której przewodniczy. Rada Klinicystów jest organem doradczym Dyrektora Szpitala.” 
 16. § 16 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Do zadań Rady Społecznej należy :
1) przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach :
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego,
c) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Uczelnię o wartości przewyższającej 1/12 zeszłorocznego obrotu Szpitala,
d) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
e) przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala,
f) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Szpitala,
g) regulaminu organizacyjnego,
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach :
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 zeszłorocznego obrotu Szpitala,
d) podziału zysku,
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Rektorowi,
4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
5) opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie,
7) przedstawianie Rektorowi corocznego sprawozdania z działalności Rady Społecznej Szpitala w terminie do 31 stycznia, za rok poprzedni.”
 17. W § 17 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4 Członkowie Rady Społecznej za swą pracę w tejże Radzie nie pobierają wynagrodzenia, ani żadnych innych należności pieniężnych.”
 18. § 19 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą :
A. jednostki organizacyjne działalności medycznej :
1. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
1) oddział anestezjologii i intensywnej terapii
2) stacja dializ
3) dział anestezjologii
4) blok operacyjny
5) poradnia leczenia bólu
2. Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii.
3. I Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej:
1) oddział chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i endokrynologicznej
2) blok operacyjny
3) izba przyjęć z ambulatorium
4) poradnia chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i endokrynologicznej
5) pracownia endoskopowa
6) pracownia histopatologii i biopsji cienkoigłowej
4. Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej:
1) oddział chirurgii przewodu pokarmowego i chirurgii ogólnej
2) blok operacyjny
3) izba przyjęć z ambulatorium
4) poradnia chirurgii przewodu pokarmowego i chirurgii ogólnej
5) poradnia proktologiczna
6) pracownia endoskopowa
5. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej:
1) oddział chirurgii dziecięcej
2) oddział urologii dziecięcej
3) oddział intensywnej opieki medycznej chirurgicznej
4) blok operacyjny
5) poradnia chirurgii dziecięcej
6) poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
7) poradnia urologiczna dla dzieci
8) izba przyjęć
6. Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii:
1) oddział chorób wewnętrznych,
2) oddział alergologiczny,
3) oddział geriatryczny,
4) poradnia alergologiczna,
5) pracownia spirometryczna,
6) pracownia bronchoskopii,
7) izba przyjęć
7. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii:
1) oddział skórno-wenerologiczny żeński
2) oddział skórno-wenerologiczny męski
3) oddział chirurgii plastycznej
4) oddział dermatologii dziecięcej
5) blok operacyjny
6) poradnia dermatologiczna
7) poradnia chirurgii plastycznej
8) pracownia światłolecznictwa
9) pracownia krioterapii i laseroterapii
10)  pracownia mikologiczna
11)  pracownia immunologiczna
12)  pracownia alergologii i dermatoz zawodowych
13)  pracownia histopatologiczna
14)  pracownia EKG
15)  pracownia bakteriologiczna
16)  izba przyjęć
8. Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami:
1) oddział endokrynologiczny
2) oddział pobytu dziennego
3) izba przyjęć
4) poradnia endokrynologiczna
5) poradnia endokrynologiczna – osteoporozy
6) poradnia leczenia otyłości
7) pracownia medycyny nuklearnej
8) pracownia izotopowa
9. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego:
1) oddział endokrynologii dziecięcej
2) poradnia diabetologiczna dla dzieci
3) poradnia endokrynologiczna i chorób tarczycy dla dzieci
4) izba przyjęć
10. Klinika Ginekologii i Położnictwa:
1) oddział ginekologii operacyjnej
2) oddział ginekologii onkologicznej
3) oddział patologii ciąży
4) oddział położniczo-noworodkowy
5) oddział patologii noworodka
6) oddział intensywnej terapii noworodków
7) poradnia ginekologiczno-położnicza
8) poradnia ginekologii onkologicznej
9) poradnia patologii ciąży
10) szkoła rodzenia
11)  pracownia USG
12) pracownia cytologii
13)  pracownia analityki
14) pracownia rtg
15)  blok operacyjny
16)  blok porodowy
17)  izba przyjęć z ambulatorium
11. Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku:
1) oddział hematologii
2) oddział transplantacji szpiku
3) oddział hematologiczny pobytu dziennego
4) izba przyjęć
5) poradnia hematologiczna
6) poradnia transplantacji szpiku
7) poradnia nowotworów krwi
8) pracownia cytogenetyki
9) pracownia cytomorfologii i cytochemii
10) pracownia cytometrii przepływowej
11) pracownia biologii molekularnej
12) bank komórek krwiotwórczych
12.  Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii:
1) oddział alergologii dziecięcej
2) oddział kardiologiczno-pediatryczny
3) poradnia alergologiczna dla dzieci
4) poradnia kardiologiczna dla dzieci
5) pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
6) izba przyjęć
13. Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych:
1) oddział zakaźny
2) poradnia chorób wątroby dla dzieci
3) poradnia chorób zakaźnych u dzieci
4) poradnia HIV i AIDS dla dzieci
5) poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
6) izba przyjęć
14.  Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia:
1) oddział niemowlęcy
2) oddział pediatrii i gastroenterologii
3) poradnia gastroenterologiczna i zaburzeń metabolicznych dla dzieci
4) izba przyjęć
5) pracownia endoskopowa
6) pracownia pH-metrii przełyku i motoryki przewodu pokarmowego
15. Klinika Psychiatrii:
1) oddział dzienny psychiatryczny ogólny
2) oddział dzienny leczenia nerwic
3) poradnia psychogeriatryczna (chorób otępiennych)
4) poradnia zdrowia psychicznego
5) izba przyjęć
16. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej:
1) oddział onkologiczno-hematologiczny dziecięcy
2) oddział immunologii, przeszczepiania szpiku i terapii genowej
3) oddział intensywnej opieki medycznej onkologiczno-hematologiczny dziecięcy
4) oddział onkologii i hematologii dziecięcej
5) oddział opieki paliatywnej dla dzieci
6) zespół wyjazdowy opieki paliatywnej
7) poradnia onkologiczna dziecięca
8) poradnia hematologiczna dziecięca
9) poradnia transplantologii – przeszczepów szpiku kostnego u dzieci
10) poradnia skaz krwotocznych dla dzieci
11) izba przyjęć
17. Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej:
1) pracownia RTG ogólna,
2) pracownia RTG internistyczna,
3) pracownia USG i mammografii,
4) pracownia rezonansu magnetycznego,
5) pracownia tomografu komputerowego,
6) pracownia radiologii pediatrycznej
18. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej:
1) centralne laboratorium analityczne,
2) pracownia serologii transfuzjologicznej i bank krwi,
3) hematologiczne laboratorium diagnostyczne przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
4) specjalistyczne laboratorium diagnostyki hematologicznej i transplantacyjnej przy Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
19. Apteka Szpitalna.
20. Dział Centralnej Sterylizacji i DDD.
21. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii.
22. Poradnia Medycyny Pracy
23. Poradnia Genetyczna.
24. Pracownia Psychologii Klinicznej.
B. jednostki organizacyjne: działalności ekonomiczno-administracyjnej, statystyczno-informatycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej, obsługowej i inne.”
 19. § 20 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Strukturę organizacyjną Szpitala stanowi załącznik do niniejszego Statutu, który stanowi uszczegółowienie treści § 19 pkt B.”
 20. § 22 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.”
21. W § 25 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1. Dyrektor Szpitala decyduje sam o podziale zysku.”
22. W § 27 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe :
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) z wydzielonej działalności gospodarczej,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.
4) na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym,
5) na remonty,
6) na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
7) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
8) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych w art. 59 ust. 2. ustawy.”
 23. W § 28 w pkt 1 ppkt 4) otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„4) realizację programów wieloletnich”
 24. W § 29 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1. Na świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach szkolenia studentów Uczelni pod bezpośrednim nadzorem lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, będących pracownikami tej Uczelni, Uczelnia otrzymuje dotacje przyznane z budżetu państwa, które przekazuje Szpitalowi na podstawie zawartej umowy.”
 25. W § 29 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. Za szkody spowodowane w związku z prowadzeniem działalności dydaktycznej w oparciu o majątek i bazę Szpitala nauczyciel akademicki ponosi odpowiedzialność na zasadach odpowiedzialności pracowniczej, przed Dyrektorem Szpitala.”
 26. W § 29 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
 „4. Kierownik kliniki-ordynator, kierownik oddziału klinicznego-ordynator, lekarz kierujący oddziałem oraz kierownicy pozostałych działów Szpitala odpowiadają za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczanie mienia przydzielonego jednostce i są odpowiedzialni za zachowanie dyscypliny budżetowej w ramach kierowanej jednostki, przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych środków.”
 27. W § 30 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności :
a) kontrolę i ocenę realizacji zadań statutowych,
b) dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
c) prawidłowość gospodarowania mieniem,
d) kontrolę gospodarki finansowej poprzez kontrolę i ocenę legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz analizę :
- miesięcznych sprawozdań F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, przekazywanych w terminie do 20-go następnego miesiąca,
- rocznego planu ekonomiczno-finansowego i rocznego planu inwestycyjnego, przekazywanych w terminie do końca I kwartału,
- wstępnego rocznego sprawozdania finansowego, przekazywanego w terminie do końca I kwartału (ostateczna wersja po weryfikacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta do końca II kwartału),
- rocznego sprawozdania z działalności szpitala klinicznego, przekazywanego w terminie do końca II kwartału.”
 
28.Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Statutu SPSK Nr 1otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zatwierdza się tekst jednolity statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu z w/w zmianami stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Senat
JM Rektor AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek