Drukuj
Uchwała Nr 1108
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
w sprawie  zmian w Statucie Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
 
Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie art.62  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 33 Statutu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (tj. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 31 października 2008 r. ze zm.) uchwala , co następuje:
 
 
§ 1
Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu:
 
1.      §1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Podmiotem tworzącym Szpital jest Akademia medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwana dalej Uczelnią”
2.      §1 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Szpital wpisany jest do rejestru przez wojewodę pod numerem 02-90158 oraz Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000136478.
3.      § 2 pkt a otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„ Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej „ustawą”.
4.      § 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie o następującej treści:
 „ 1. Organizacje i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu      określa regulamin organizacyjny Szpitala.
 2. Regulamin o którym mowa w ust. 1, ustalony przez Dyrektora Szpitala opiniuje Rada Społeczna”
5.      § 11 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie o następującej treści:
„ Dyrektor zarządza Szpitalem przy pomocy Zastępców:
a)      Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
b)      Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego
c)      Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
d)     Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
e)      Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży
f)       Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Technicznej i Logistyki”
6.      § 12 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie o następującej treści:
     „ Przeprowadza się konkurs na stanowisko:
a)        Dyrektora,
b)        Zastępcy Dyrektor, w przypadku gdy Dyrektorem nie jest lekarz,
c)        Kierownika Kliniki - Ordynatora,
d)       Naczelnej Pielęgniarki lub Przełożonej Pielęgniarek,
e)        Pielęgniarki Oddziałowej.”
7.       § 12 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie o następującej treści:
„ Konkurs na stanowisko Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora, w przypadku gdy Dyrektorem nie jest lekarz, ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska Dyrektor. ”
8.      Wykreśla się zapis w § 12 ust. 5 i ust. 6.
9.      § 16 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie o następującej treści:
„przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków w sprawie regulaminu organizacyjnego”
10. § 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie o następującej treści:
            Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą :
A.    Jednostki organizacyjne działalności medycznej:
1.      Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej
2.      Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
-        Oddział Kliniczny Angiologii
-        Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego
-        Oddział Kliniczny Diabetologii
3.      Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej
4.      Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
-        Oddział Kliniczny Transplantologii
-        Ponadregionalne Centrum Chirurgii Endowaskularnej
5.      Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
6.      Klinika Chirurgii Serca:
-        Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
-        Pododdział Torakochirurgii
7.      Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
8.      Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
9.      Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
-        Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych
-        Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego
-              Pracownia Holterowska RR i EKG
10. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
-        Oddział Kliniczny Gastroenterologii
-        Oddział Kliniczny Hepatologii
-        Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
-        Pracownia manometryczna
-        Pracownia motoryki przewodu pokarmowego
-        Pracownia pH- metrii
11. Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
-        Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
-        Oddział Kliniczny Neonatologiczny
-        Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Noworodków
-        Dział Szybkiej Diagnostyki Endoskopowej
-        Dział Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej
-        Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza
12. Klinika Kardiologii:
-        Oddział Kliniczny Kardiologiczny
-        Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
-              Pracownia Hemodynamiki
-              Pracownia Badań Echokardiograficznych
-              Pracownia EKG i Badań Czynnościowych
-              Pracownia Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca
-        Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
-        Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
13. Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
-        Oddział Kliniczny Nefrologiczny
-        Oddział Kliniczny Transplantacji
-        Stacja Dializ
14. Klinika Nefrologii Pediatrycznej
-        Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatrycznej
-        Stacja Dializ Pediatryczna
-        Pracownia Badań Urodynamicznych dla Dzieci
15. Klinika Neurochirurgii
-        Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny
-        Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej
16. Klinika Neurologii
-        Oddział Kliniczny Neurologii
-        Oddział Kliniczny Udarowy
-        Pracownia neuroelektrofizjologii klinicznej
-        Pracownia potencjałów wywołanych
-        Pracownia badania płynu mózgowo-rdzeniowego
-        Pracownia neuropsychologiczna
17. Klinika Okulistyki:
-        Oddział Kliniczny Okulistyczny
-        Oddział Kliniczny Okulistyczny Dziecięcy
-        Blok Operacyjny Okulistyczny
-              Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
-              Pracownia Laseroterapii Okulistycznej
18. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
-        Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
19. Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
Pododdział Otolaryngologii Dziecięcej
-        Ośrodek wczesnej diagnostyki słuchu
-        Pracownia endoskopowa
-        Pracownia rynologiczna
-        Pracownia audiologiczna
20. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
21. Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
-        Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej
22. Szpitalny Oddział Ratunkowy – Klinika Medycyny Ratunkowej
23. Oddział Onkologii
24. Dzienny Oddział Onkologii
25. Akademicka Przychodnia Specjalistyczna
1)      Poradnia Przykliniczna Alergologiczna
2)      Poradnia Przykliniczna Angiologiczna
3)      Poradnia Przykliniczna Audiologiczna
4)      Poradnia Przykliniczna CADO/ADO
5)      Poradnia Przykliniczna Chirurgii Naczyniowej
6)      Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ogólnej
7)      Poradnia Przykliniczna Chirurgii Onkologicznej
8)      Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ręki
9)      Poradnia Przykliniczna Ginekologiczno – Położnicza
10) Poradnia Przykliniczna Ginekologii Dziewczęcej
11) Przykliniczna Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
12) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Transplantacyjnej
13) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
14) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Wątroby
15) Poradnia Przykliniczna Chorób Zawodowych
16) Poradnia Przykliniczna Diabetologiczna
17) Poradnia Przykliniczna Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca
18) Poradnia Endokrynologiczna
19) Poradnia Przykliniczna Endokrynologiczno-Ginekologiczna
20) Poradnia Hematologiczna
21) Poradnia Przykliniczna Kardiochirurgiczna
22) Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna
23) Poradnia Przykliniczna Leczenia Bólu
24) Poradnia Przykliniczna Leczenia Niepłodności
25) Poradnia Przykliniczna Nadciśnienia Tętniczego
26) Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna
27) Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna dla Dzieci
28) Poradnia Przykliniczna Neonatologiczna
29) Poradnia Przykliniczna Neurochirurgiczna
30) Poradnia Przykliniczna Neurologiczna
31) Poradnia Przykliniczna Okulistyczna
32) Poradnia Przykliniczna Okulistyczna dla Dzieci
33) Poradnia Przykliniczna Okulistyczna Leczenia Jaskry
34) Poradnia Przykliniczna Osteoporozy
35) Poradnia Przykliniczna Otolaryngologiczna
36) Poradnia Przykliniczna Otolaryngologiczna Dziecięca
37) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
a)Poradnia Internistyczna
b)      Poradnia Pediatryczna
c)Punkt Szczepień
d)     Gabinet Zabiegowy
e)Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
38) Poradnia Przykliniczna Proktologiczna
39) Poradnia Przykliniczna Reumatologiczna
40) Poradnia Seksuologiczna
41) Poradnia Przykliniczna Transplantacji Nerek
42) Poradnia Przykliniczna Urologiczna
43) Poradnia Przykliniczna Urologiczna dla Dzieci
44) Poradnia Przykliniczna Urologii Onkologicznej
45) Pracownia EEG
46) Pracownia EMG
47) Pracownia EKG
26. Dział Bloków Operacyjnych
27. Akademickie Centrum Rehabilitacji
28. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
29. Dział Diagnostyki Endoskopowej
-        Pracownia litotrypsji
30. Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
-        Pracownia tomografii komputerowej
-        Pracownia rezonansu magnetycznego
-        Pracownia RTG
-        Pracownia mammografii
-        Pracownia USG
-        Pracownia naczyniowa
-        Pracownia EKG
31. Zakład Alergologii
Oddział Alergologii Klinicznej
-        Pracownia Bronchoskopii
-        Pracownia spirometryczna
32. Dział Sterylizacji
33. Apteka Szpitalna
34. Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej
B. Jednostki organizacyjne działalności:
1)      ekonomiczno-administracyjnej,
2)      statystyczno-informatycznej,
3)      organizacyjno-prawnej,
4)      technicznej,
5)      żywienia,
6)      usługowej,
7)      bezpieczeństwa procesów medycznych
8)      innej.
C. Jednostki organizacyjne o działalności naukowo dydaktycznej
-        Dział Zdrowia Publicznego
- Ośrodek Kształcenia dla lekarzy w dziedzinie Zdrowia Publicznego
-        Ośrodek Kształcenia Pracowników w ochronie zdrowia
D. Jednostki organizacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 
 
§ 2
Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Statutu ASK otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu z ww. zmianami stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
schemat - /images/senat/1108_1.doc

statut - /images/senat/1108_2.doc

 
 
Za Senat
JM Rektor AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek