Uchwała Nr 1106
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2012

Zgodnie z art. 100 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 79 pkt.4 ppkt. 2 Statutu AM z dnia 24 kwietnia 2006 r. Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się wstępny plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 do wysokości 50% planu rzeczowo-finansowego Uczelni z roku 2011 (bez projektów zakończonych)  z wyjątkiem:
1)    inwestycji budowlanych (zał. nr 1);
2)    zakupów inwestycyjnych (zał. nr 2);
3)    wstępnych limitów (zał. nr 3);
 
§ 2
Środki finansowe do dyspozycji Wydziałów na rok 2012 na zabezpieczenie procesu dydaktycznego – 1,1 mln zł ze źródłem finansowania – środki wskazane w art. 98 pkt.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostaną rozdysponowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez Senacką Komisję Finansowo-Budżetową.
 
§ 3
Wstępny plan rzeczowo-finansowy obowiązuje do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.


załącznik - /images/senat/1106_1-3.xls

 
Za Senat
JM Rektor AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek