Uchwała Nr 1107
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
w sprawie wniosku Doraźnej Komisji Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o rozwiązanie Katedry Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z pozostawieniem Zakładów: Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Zakładu Nauki Zawodu
 
Na podstawie §21 i 22 Statutu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 31 października 2008 r. ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się wniosek Doraźnej Komisji Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o rozwiązanie Katedry Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece na Wydziale Nauk o Zdrowiu, z pozostawieniem Zakładów: Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Zakładu Nauki Zawodu.
§ 2
Sprzęt Zakładu Nauki Zawodu przejęty przez Katedrę zostanie zwrócony do Zakładu Nauki Zawodu, a pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Nauki Zawodu będą w nim nadal zatrudnieni.
 
§ 3
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zatrudniony w wyniku postępowania konkursowego nadal będzie pełnił funkcję kierownika tego Zakładu.
 
§ 4
Środki na działalność obu Zakładów będą pochodziły z dotacji budżetowych na działalność dydaktyczną oraz ze środków pozyskiwanych na działalność naukową (środki finansowe z grantów Narodowego Centrum Nauki i środki sponsorskie).
 
§ 5
Cel i zadania Katedry Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej przejmą :
·         Zakład Nauki Zawodu:
1.      Cel - przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pielęgniarki,
2.      Zadania - optymalizacja metod kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki
 
·      Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:
1.    Cel - przygotowanie studentów do realizacji usług/opieki na poziomie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie głównie pielęgniarstwa specjalistycznego
2.      Zadania - przygotowanie studentów do:
a.    Realizacji usług/opieki wobec pacjenta w różnym wieku, stanie zdrowia 
     i jego rodziny
b.    Identyfikacji potrzeb pacjentów i ich rodzin dla celów: promocji zdrowia,
    profilaktyki, rehabilitacji, edukacji, opieki domowej
c.    Oceny jakości realizowanych usług/opieki wobec pacjentów w środowisku    
     nauczania, pracy oraz pacjentów i ich rodzin w środowisku zamieszkania
 
§ 6
Działalność dydaktyczna prowadzona przez Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej powinna uwzględniać działalność dydaktyczną innych Zakładów Wydziału Nauk o Zdrowiu, realizujących podobne treści kształcenia, programowe i przedmiotowe, celem uniknięcia konfliktu interesów i dezorganizacji procesu dydaktycznego.
 
§ 7
Zakład Nauki Zawodu pozostanie w dotychczas zajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ul Bartla 5, Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej pozostanie w pomieszczeniu 301 w budynku przy ul Bartla 5.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Za  Senat
JM Rektor AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek