Uchwała 1105/2011
zm.: 1115/2012

     
   1143/2012

 Uchwała Nr 1105           
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Szczegółowego regulaminu wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Medycznej we Wrocławiu na lata 2012−2016”
 
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §103 ust. 2 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 z dnia 31 października 2008 r. ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Zatwierdza się „Szczegółowy regulamin wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Medycznej we Wrocławiu na lata 2012−2016” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Regulaminu zostanie zatwierdzony odrębną uchwałą senatu.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Regulamin
Kalendarz wyborczy
Zgłoszenie (rektor / dziekan)
Zgłoszenie (UKE / senat / RW)
Rejestr kandydatów
Punkty wyborcze
Karta do głosowania - UKE
Protokół głosowania - UKE
Karta do głosowania - RW
Karta do głosowania - Dziekan (jeden kandydat)
Karta do głosowania - Dziekan
Karta do głosowania - Prodziekan (jeden kandydat)
Karta do głosowania - Prodziekan
Karta do głosowania - Rektor (jeden kandydat)
Karta do głosowania - Rektor
Karta do głosowania - Prorektor (jeden kandydat)
Karta do głosowania - Prorektor
Karta do głosowania - przedstawiciele do senatu
Protokół komisji skrutacyjnej
Protokół z zebrania wyborczego (senat / RW)
Protokół z zebrania wyborczego (rektor / prorektor)
Protokół z zebrania wyborczego (dziekan / prodziekan)
Wniosek o wpis na listę wyborców
 
 
 
Za Senat
JM Rektor AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek