ARCHIWALNA
Uchwała Nr 1096           
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 roku
 
w sprawie zmian w „Regulaminie studiów podyplomowych”
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie studiów podyplomowych przyjętym uchwałą nr 1088 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 skreśla się pkt 3,
2) § 10 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) nadzoru nad obsługą administracyjną i techniczną.”,
3) w części III b załącznika nr 4 do Regulaminu studiów podyplomowych (Kosztorys studiów podyplomowych) słowa „Inne niezbędne usługi”, zastępuje się słowami „Inne niezbędne koszty”,
4) załącznik nr 6 do Regulaminu studiów podyplomowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
5) załącznik nr 7 do Regulaminu studiów podyplomowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
załącznik nr 1 - /images/senat/1096_1.doc
załącznik nr 2 - /images/senat/1096_2.doc

 
Za Senat