ARCHIWALNE
(obowiązuje uchwała 1463 z 2014 r.)
Uchwała Nr 1097
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie kryteriów, jakie musi uzyskać nauczyciel akademicki aby ubiegać się o stanowisko w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.)oraz z § 72 Statutu (zarz. nr 74/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 31 października 2008 r. ze zmianami Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
W przypadku ubiegania się o stanowisko adiunkta kandydat winien legitymować się następującym dorobkiem naukowym:
50 punktów obliczonych według obowiązującego w Uczelni kryterium punktowego, w tym opublikowane trzy prace oryginalne, z tego jedna pełnotekstowa praca opublikowana w czasopiśmie ze współczynnikiem wpływu (Impact Factor).
 
§ 2
W przypadku ubiegania się o stanowisko profesora nadzwyczajnego, (osoby nie posiadające tytułu naukowego) kandydat winien posiadać:
100 punktów obliczonych według obowiązującego w uczelni kryterium punktowego od daty uzyskania stopnia doktora habilitowanego w tym od tej daty trzech pełnotekstowych prac opublikowanych w czasopiśmie ze współczynnikiem wpływu (Impact Factor) oraz wypromowanie obronionej i zatwierdzonej pracy doktorskiej,
lub – w przypadku braku obronionej i zatwierdzonej pracy doktorskiej – 140 punktów obliczonych według obowiązującego w uczelni kryterium punktowego od daty uzyskania stopnia doktora habilitowanego trzech pełnotekstowych  prac opublikowanych w czasopiśmie ze współczynnikiem wpływu (Impact Factor).
 
§ 3
W przypadku ubiegania się o stanowisko profesora zwyczajnego kandydat winien uzyskać 150 punktów obliczonych według obowiązującego w uczelni kryterium punktowego od daty uzyskania tytułu naukowego profesora w tym od tej daty trzech pełnotekstowych prac opublikowanych w czasopiśmie ze współczynnikiem wpływu (Impact Factor).
 
§ 4
1. Opublikowanie jednej pełnotekstowej pracy, o której mowa w § 1 oraz trzech pełnotekstowych prac określonych w § 2 i 3 w czasopiśmie ze współczynnikiem wpływu (Impact Factor) dotyczący kandydatów legitymujących się stopniem lub tytułem naukowym z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych i technicznych, o których mowa w Uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
2. Wobec osób posiadających stopień lub tytuł naukowy z pozostałych dziedzin nauki rezygnuje się z wymogu, o którym mowa w ust. 1 zwiększając przy tym obowiązujące kryterium punktowe w następujący sposób:
1) dla osób ubiegających się o stanowisko adiunkta z 50 do 60 punktów;
2) dla osób ubiegających się o stanowisko profesora nadzwyczajnego, nie posiadających tytułu naukowego profesora odpowiednio ze 100 do 120 punktów i ze 140 do 160 punktów;
3) dla osób ubiegających się o stanowisko profesora zwyczajnego ze 150 do 180 punktów.
 
§ 5
Przyjęto następujące zasady punktacji stosowanej w postępowaniu konkursowym w przypadku zatrudnienia w Akademii Medycznej na stanowisku asystenta:
 
L.p.
Przedmiot oceny
Liczba
punktów
1.
Średnia ocen ze studiów x 5 1)
20-30
2.
a)  Wynik egzaminu z języka obcego zdanego w
     Studium Języków Obcych
b) Certyfikat językowy2)

0-5
6
3.
Ocena predyspozycji i umiejętności kandydata
dokonana przez kierownika jednostki organizacyjnej

0 - 20
4.
Uczestnik studiów doktoranckich
(4 pkt za uczestnictwo, za każdy rok studiów)
(nie dotyczy osób posiadających stopień doktora)

max. 10
5.
Doktorat
Doktorat uzyskany  w efekcie studiów doktoranckich
10
15
6.
Nagroda Rektora (2 pkt  za każdą nagrodę)
max. 4
7.
Nagroda Ministra (za nagrodę)
3
8.
Co najmniej 2-letnia aktywna przynależność do
Studenckiego Koła Naukowego lub wolontariat w jednostkach organizacyjnych Uczelni:
a) 2 punkty za każde koło 3)
b) 2 punkty za wolontariat (minimum 3 miesiące)3)
max.  4
9.
Praca we władzach organizacji studenckich 4)
2
10.
Prace wygłaszane na konferencjach Studenckich Kół Naukowych lub opublikowane w materiałach z tych konferencji – 2 pkt  5)


max. 22 (za wszystkie pozycje od 10 do12 )
 
 
11.
Prace opublikowane w polskich czasopismach recenzowanych
(3 punkty za każdą pracę)
12.
Prace opublikowane w czasopismach ze współczynnikiem IF (5 punktów za każdą pracę)
13.
Zagraniczne studenckie praktyki wakacyjne trwające min.
1 miesiąc (1 pkt  za każdy miesiąc).6)
 
Stypendium w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych (min. 3 miesiące)6)-2 pkt

max.2


max.2

 
14.
Wyjazdy w ramach programów naukowych
między uczelniami i/lub programów unijnych
(min. 3 miesiące)
5
15.
Udział w grantach naukowych
a)      uczelniany
b)      ogólnopolski
c)      międzynarodowy
 
1
2
5
 
1)w celu dokonania porównania średniej ocen kandydatów w skali 5 i 6 stopniowej należy, średnią ocen uzyskaną w skali 5 stopniowej, pomnożyć przez 1,2;
2) uznane certyfikaty językowe np. British Council, Alliance Francais lub Instytutu Goethego, poświadczające znajomość języka na poziomie zaawansowanym, zwalniają kandydata z egzaminu i otrzymuje on 6 punktów;
3) potwierdzona opinią opiekuna Koła Naukowego, wolontariat potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej;
4) potwierdzona przez Prorektora ds. Dydaktyki.
5) za tę samą pracę punkty przyznawane są jednorazowo;
6) potwierdzone przez ośrodek.

 
§ 6
Przyjęto następujące zasady punktacji stosowanej w postępowaniu konkursowym w przypadku zatrudnienia w Akademii Medycznej na stanowisko wykładowcy, instruktora i lektora:
 
L.p.
Przedmiot oceny
Liczba punktów
1.
Średnia ocen ze studiów x 3
9-15
2.
Znajomość języków obcych
a) wynik egzaminu z języka angielskiego w Studium Języków Obcych  lub
b) certyfikat językowy (6 pkt za każdy certyfikat)
 
3-5
max. 12
3.
Ocena predyspozycji, umiejętności i aktywności kandydata dokonana przez kierownika jednostki organizacyjnej
0-15
4.
Co najmniej 2-letnia aktywna przynależność do Studenckiego Koła Naukowego lub wolontariat (1 pkt za każde koło, 1 pkt  za wolontariat)
0-4 
5.
Staże zagraniczne lub praktyki wakacyjne trwające minimum 1 miesiąc (1 pkt  za każdy wyjazd)
0-5
 
§ 7
Przyjęto następujące zasady punktacji stosowanej w postępowaniu konkursowym w przypadku zatrudnienia w Akademii Medycznej na stanowisko starszego wykładowcy:
 
L.p.
Przedmiot oceny
Liczba punktów
1.
Dorobek naukowy- punktacja :
poniżej 20 pkt   wynosi 0 pkt
              20-40 pkt wynosi 2,5 pkt
powyżej 40 pkt wynosi 7,5 pkt
 
 
0-7,5
2.
Znajomość języków obcych
a) ostatni wynik egzaminu z języka angielskiego w Studium Języków Obcych lub
b) certyfikat językowy (6 pkt. za każdy certyfikat)
 

3-5
max. 12
3.
Ocena predyspozycji i umiejętności kandydata dokonana przez kierownika jednostki organizacyjnej
0-15
4.
Nagroda Rektora
max. 2,5
5.
Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym  
 7,5
6.
Staże zagraniczne trwające minimum 1 miesiąc (1 pkt. za staż )
max. 2,5
7.
Inne dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
(np. opiekuństwo roku, opracowanie pomocy dydaktycznej, prowadzenie studiów w ED)
 max. 5
 
§ 8
Przyjęto następujące zasady punktacji stosowanej w postępowaniu konkursowym w przypadku zatrudnienia w Akademii Medycznej na stanowisko adiunkta:
 
L.p.
Przedmiot oceny
Liczba punktów
1.
Dorobek naukowy- punktacja :
do 60 pkt    wynosi  15 pkt
     61-70 pkt  wynosi  20 pkt
powyżej 70 pkt  wynosi  27 pkt
 
 
15-27
2.
Znajomość języków obcych
a) ostatni wynik egzaminu języka obcego w Studium Języków Obcych  lub
b) certyfikat językowy (6 pkt  za każdy certyfikat)
 
3-5
max. 12
3.
Ocena predyspozycji, umiejętności i aktywności kandydata dokonana przez kierownika jednostki organizacyjnej
0-20
4.
Nagroda Rektora (za każdą 2 pkt)
max. 
5.
Nagroda Ministra
 8
6.
Staże zagraniczne trwające minimum 1 miesiąc (1 pkt  za staż )
max. 4
7.
Kierownictwo grantu naukowego
5
8.
Opracowanie wzoru użytkowego lub patentu
20
 
§ 9
Przyjęto następujące zasady punktacji stosowanej w postępowaniu konkursowym w przypadku zatrudnienia w Akademii Medycznej na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
 
L.p.
Przedmiot oceny
Liczba punktów
1.
Dorobek naukowy-punktacja
do 400 pkt  - 10 pkt
     401-600 pkt  -  20 pkt
powyżej 600 pkt - 25 pkt
 
 
10-25
2.
Liczba prac z IF
do 6 - 4 pkt
7-10 - 6 pkt
powyżej 10 - 10 pkt
 
 
4-10
3.
Promotorstwo przewodów doktorskich (5 pkt za pracę)
max.10
4.
Ocena predyspozycji , umiejętności i aktywności kandydata dokonana przez komisję
0-15
5.
Nagroda Ministra
10
6.
Kierownictwo grantu naukowego (międzynarodowego lub MNiSW/NCN -10 pkt, uczelnianego 5pkt)
max.10
7.
Opracowanie wzoru użytkowego lub patentu (5 pkt za wzór i 20 pkt za patent)
0-20
 
§ 10
Przyjęto następujące zasady punktacji stosowanej w postępowaniu konkursowym w przypadku zatrudnienia w Akademii Medycznej na stanowisko profesora zwyczajnego:
 
L.p.
Przedmiot oceny
Liczba punktów
1.
Dorobek naukowy-punktacja
do 600 pkt  - 10 pkt
      601-800 pkt  - 20 pkt
powyżej 800 pkt  - 25 pkt
 
 
 
10-25
2.
Liczba prac z IF
do 10 - 4 pkt
11-20 - 6 pkt
powyżej 20 - 10 pkt
 
 
4-10
3.
Promotorstwo przewodów doktorskich (3 pkt za pracę)
max. 15
4.
Ocena predyspozycji, umiejętności i aktywności kandydata dokonana przez komisję
0-10
5.
Nagroda Ministra
10
6.
Kierownictwo grantu międzynarodowego lub MNiSW/NCN - 5 pkt
max. 10
7.
Opracowanie wzoru użytkowego lub patentu
(5 pkt za wzór i 20 pkt  za patent)
0-20
 
 
§ 11
Tracą moc: uchwała nr 361 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie określenia punktacji obowiązującej przy pierwszym zatrudnieniu w Akademii Medycznej we Wrocławiu w ramach postępowania konkursowego na stanowiska: lektorów, instruktorów, wykładowców, starszych wykładowców, adiunktów, profesorów nadzwyczajnych, profesorów zwyczajnych.; uchwała nr 760 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów , jakie musi uzyskać nauczyciel akademicki aby ubiegać się o stanowisko w drodze przemianowania (lub konkursu w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy w Akademii Medycznej we Wrocławiu).
 
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
         Za Senat