Uchwała Nr 1094
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
 
w sprawie upoważnienia JM Rektora do podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Akademii Medycznej
 
        
W nawiązaniu do uchwały nr 647 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2008 r. i art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§1
Senat upoważnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu do podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Akademii Medycznej za lata 2011-2012 wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Za Senat