ARCHIWALNA
Uchwała Nr 1095
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
 
w sprawie zapewnienia środków niezbędnych dla ukończenia realizacji projektu pn. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu (…)”  
 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na ukończenie finansowej realizacji projektu pn. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”, o wartości całkowitej 5.508.000,- PLN, znajdującego się na liście rezerwowej projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 7.1, którego:
- realizacja (na dzień 31.10.2011 r.) została wykonana w 30,38%, tj. poniesiono do tej pory wydatki w kwocie: 1.673.000,- PLN na realizację projektu (zgodnie z zapłaconymi fakturami), co stanowi wkład własny uczelni,
- pełne ukończenie wymaga jeszcze poniesienia wydatków do kwoty: 3.835.000,- PLN (wartość na dzień składania dokumentacji aplikacyjnej), które będą mogły być zrefundowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
 
§ 2
1. Do czasu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz uzyskania refundacji poniesionych kosztów w procencie określonym w umowie o dofinansowanie,  Senat wyraża zgodę na zapewnienie przejściowego finansowania wydatków niezbędnych do zakończenia projektu tj. do kwoty 3.835.000,- PLN ze środków Uczelni.
2. W przypadku uzyskania decyzji odmownej dla współfinansowania projektu ze środków unijnych, Senat wyraża zgodę na realizację wydatków do kwoty 3.835.000,- PLN ze środków Uczelni.
3. Źródłem finansowania zapewniającym realizację całego projektu do kwoty 5.508.000,- PLN są:
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Hoene Wrońskiego 24-25 w wysokości netto 4.040.000,-PLN,
- przychody własne Uczelni w wysokości 1.468.000,- PLN.
4. W przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, źródło finansowania kwoty 1.468.000,- PLN, wskazanej w pkt 3 jako przychody własne Uczelni, zostanie określone odrębną uchwałą Senatu.
5. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłową realizacją wydatków, niezbędnych dla ukończenia projektu: Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – dr hab. Beata Kawala oraz Prorektor ds. Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Jacek Szepietowski.
6. Z dniem wejścia w życie obecnej uchwały, tracą moc uchwały nr 820 i 949.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Za Senat