Uchwała Nr 1100
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
 
Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie art.62 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) oraz art.48 ust.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), uchwala co następuje:
 
§ 1
Senat Akademii Medycznej zatwierdza Regulamin Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Regulamin - /images/senat/1100_1.doc

 
                                                                                    Za Senat