Uchwała nr 1099 
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
    
w sprawie zmiany uchwały Senatu Akademii Medycznej nr 1071 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk i liczebności grup studenckich, oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych.
 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) Senat uchwala co następuje:
 
§ 1
W § 2 uchwały:
1. ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie: „seminaria”
2. w ust 2 dodaje się pkt i oraz j w brzmieniu:
„i) prowadzenie pracy dyplomowej (magisterskiej) - nauczyciel akademicki może przyjąć maksymalnie 5 prac w każdym roku akademickim - Wydział Nauk o Zdrowiu, Fizyka Medyczna UWr – 15 h/magistranta,
j) prowadzenie pracy dyplomowej (licencjackiej) – nauczyciel akademicki może przyjąć maksymalnie 5 prac w każdym roku akademickim ­- Wydział Nauk o Zdrowiu - 10 h/licencjata”.
 
§ 2
W § 6 ust. 3:
1. pkt c) otrzymuje brzmienie: „ćwiczenia kliniczne 1 grupa studencka”,
2. pkt e) otrzymuje brzmienie: „seminaria – 4–6 grup studenckich”,
3. pkt f) otrzymuje brzmienie: „ćwiczenia w pracowniach umiejętności praktycznych – 2 grupy studenckie (Wydział Nauk o Zdrowiu)”
4. pkt g) otrzymuje brzmienie: „zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe – 1 - 2 grupy studenckie”.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Za Senat