Uchwała Nr 1101
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 roku
 
w sprawie upoważnienia JM Rektora do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Ośrodka w Ścinawie
 
Na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2009, Nr 152, poz.1223 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Upoważnia się JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu do wyboru firmy biegłych rewidentów - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok – Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych Akademii Medycznej   we Wrocławiu SPZOZ w Ścinawie.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Za Senat