Uchwała Nr 1102
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kredytu bankowego
 
Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz.1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Pozytywnie opiniuje się zaciągnięcie przez Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 16.500.000 z terminem spłaty zadłużenia do dnia 31 stycznia 2013 roku.
 
§ 2
W przedmiotowej sprawie Szpital uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 Za Senat