ARCHIWALNA
Uchwała Nr 1098
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.

 
w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej we Wrocławiu.”

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala „Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin - /images/senat/1098_0.doc
załącznik nr 1 - /images/senat/1098_1.doc
załącznik nr 2 - /images/senat/1098_2.doc
załącznik nr 3 - /images/senat/1098_3.doc
załącznik nr 4 - /images/senat/1098_4.doc
 
 
                                                                                     Za Senat