ARCHIWALNA

Uchwała Nr 1538
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2015 r.

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016


Na podstawie art. 62, art. 112, art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 572); rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2013, poz. 1571) oraz § 46 i 111 Statutu Uniwersytetu Medycznego (załącznik do Uchwały Senatu UMW nr 1324 z dnia 25.09.2013 r.) Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 uchyla się pkt. 5.
2) w § 7 zmienia się numerację pkt. 6. – 12. odpowiednio na pkt. 5. – 11.
3) wprowadza się załącznik nr 1- Wniosek o obniżenie rocznego wymiaru pensum dydaktycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         
załącznik nr 1 

Za Senat