Uchwała Nr 1537
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie dodatkowego wynagradzania ze środków pozabudżetowych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku angielskim

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

1.    Za prowadzenie zajęć dla studentów studiujących w języku angielskim przysługuje pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zwanego dalej „Uczelnią”, dodatkowe wynagrodzenie ze środków pozabudżetowych za każdą zrealizowaną godzinę dydaktyczną w wysokości:

a)   dla prowadzącego zajęcia ze stopniem lekarza, magistra – 80 zł
b)   dla prowadzącego zajęcia ze stopniem doktora – 90 zł
c)   dla prowadzącego zajęcia ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora – 100 zł.

2.    Za prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego niezależnie od posiadanego tytułu lub stopnia naukowego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 zł za każdą godzinę dydaktyczną.
3.    Stawki wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1-2 są stawkami brutto.
4.    Zajęcia prowadzone w języku angielskim wliczane są do pensum dydaktycznego według przelicznika: 1:1. 
 

§ 2

1.    Rozliczenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim następuje na podstawie poprawnego rozliczenia obciążenia dydaktycznego jednostki, które jest zgodne z ostateczną wersją planu zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki.
2.    Rozliczenia wymienione w ust. 1 należy sporządzać semestralnie (zgodnie z zarządzeniem Rektora regulującym rozliczanie zajęć dydaktycznych) i przekazywać do akceptacji Prorektora ds. Dydaktyki za pośrednictwem Działu Kształcenia.
3.    Na podstawie przekazanych przez jednostki organizacyjne (np. katedry, kliniki, zakłady) rozliczeń obciążeń dydaktycznych Dział Kształcenia po ich pozytywnej weryfikacji sporządza zestawienia do wypłaty dodatku za godziny dydaktyczne prowadzone w języku angielskim przez nauczycieli akademickich.
4.    W przypadku niezgodności rozliczonych godzin dydaktycznych wypłata dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości i zatwierdzenia rozliczenia przez Prorektora ds. Dydaktyki.
 

§ 3

1.    Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim przez osoby nie będące pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej. Prowadzenie zajęć można powierzyć osobie, która posiada udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne.
2.    Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, pod warunkiem, że zajęcia prowadzone w języku angielskim nie zostały zaliczone do obowiązku odbycia rocznego wymiaru praktyk zawodowych, związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych lub uczestnictwem w zajęciach, tzn. odbywały się poza ustalonym limitem wynoszącym 20 godzin rocznie dla uczestników studiów doktoranckich I roku i 80 godzin rocznie dla uczestników studiów doktoranckich od II roku.
3.    Wynagrodzenie dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 100,00 zł brutto za godzinę dydaktyczną.
 

§ 4

Traci moc Uchwała nr 1442 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania ze środków pozabudżetowych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku angielskim.
 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Senat