Uchwała Nr 1527
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 
w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla JM Rektora w roku akademickim 2015/2016
 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (tj. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1528 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016, Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu roczny wymiar pensum dydaktycznego w wysokości 105 godzin w roku akademickim 2015/2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Za Senat