Uchwała Nr 1526
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie określenia limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 i w latach następnych
 
 Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012 r., poz. 631), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. W oparciu o standardy kształcenia ustala się, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 i w latach następnych.
2. Uniwersytet Medyczny zapewnia studentom kierunków wymienionych w pkt. 1 bezpłatny dostęp do obiektów sportowych będących własnością Uniwersytetu w wymiarze 30 godzin rocznie/studenta, z wyjątkiem studentów kierunku lekarsko–dentystycznego, którzy mają prawo korzystać z obiektów sportowych UMW w wymiarze 60 godzin w ciągu dwóch lat studiów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Senat