ARCHIWALNA

Uchwała Nr 1525
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 
w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016
 
Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012. 572 tekst jednolity z późn. zm.) oraz
2. § 46  Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (załącznik do Uchwały nr 1324 Senatu UMW z 25 września 2013 r.),
Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Podziału studentów na grupy dokonuje właściwy dziekanat w porozumieniu z opiekunem roku uwzględniając formę zajęć dydaktycznych oraz formę studiów (studia stacjonarne i studia niestacjonarne).
 

§ 2

1. Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych ustala się następujący podział:
a) wykłady (ozn. WY): wszyscy studenci danego roku i kierunku studiów;
b) seminaria (ozn. SE): nie mniej niż 24 osoby;
c) ćwiczenia audytoryjne (ozn. CA): nie mniej niż 18 osób;
d) ćwiczenia kierunkowe-niekliniczne (ozn. CN): nie mniej niż 12 osób;
e) ćwiczenia w warunkach symulowanych (ozn. CS): nie mniej niż 8 osób;
f) ćwiczenia laboratoryjne (ozn. CL): nie mniej niż 9 osób;
g) ćwiczenia kliniczne (ozn. CK): nie mniej niż 6 osób, z zastrzeżeniem ćwiczeń klinicznych na studiach prowadzonych w języku angielskim: nie mniej niż 4 osoby;
h) zajęcia praktyczne przy pacjencie (ozn. PP): nie mniej niż 6 osób;
i) ćwiczenia specjalistyczne-magisterskie (ozn. CM): w układzie „uczeń-mistrz”, z zastrzeżeniem, iż jeden nauczyciel akademicki może być promotorem nie więcej niż 5 prac magisterskich (dotyczy Wydziału Farmaceutycznego z OAM);
j) lektoraty (ozn. LE): nie mniej niż 24 osoby;
k) zajęcia fakultatywne (ozn. ZF):  liczba studentów do otwarcia fakultetu - nie mniej niż 24 osoby, z zastrzeżeniem, iż zajęcia fakultatywne nie mogą odbywać się w formie zajęć wychowania fizycznego;
l) zajęcia wychowania fizycznego - obowiązkowe (ozn. WF): nie mniej niż 24 osoby;
m) praktyki zawodowe (ozn. PZ): liczebność ustalana jest indywidualnie na podstawie porozumienia zawartego z jednostką, w której odbywają się praktyki.
2. W przypadku, gdy całkowita liczba studentów na roku nie pozwala na podział według pkt. 1, pozostałych studentów należy przydzielić do ustalonych wcześniej grup.
 

§ 3

1. W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Dydaktyki może wyrazić zgodę na zmniejszenie liczebności grupy ćwiczeniowej.
2. Procedura składania wniosku:
a) właściwie umotywowany wniosek Kierownik jednostki organizacyjnej (Katedry, Zakładu, Samodzielnej Pracowni) składa do zaopiniowania właściwemu Dziekanowi do połowy maja (przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego);
b) po zaopiniowaniu przez Dziekana wniosek zostaje przesłany do Działu Kształcenia w ciągu 5 dni roboczych;
c) Dział Kształcenia przedkłada wniosek do decyzji Prorektorowi ds. Dydaktyki.
3. Wnioski złożone niezgodnie z procedurą (brak opinii Dziekana i Kierownika Działu Kształcenia) oraz nieterminowo nie będą rozpatrywane przez Prorektora ds. Dydaktyki.

§ 4

Dziekan jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją prawidłowego podziału studentów na grupy studenckie, tak aby zapewnić optymalną organizację zajęć dydaktycznych i uniknąć tworzenia zbędnych godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich.
 

§ 5

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki.
 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wniosek o zmniejszenie liczebności grup studenckich

 

Za Senat