Uchwała Nr 1292
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2013 r.
 
w sprawie ustalenia wymiaru praktyk zawodowych doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011, Nr 196, poz. 1169), § 20 Regulamin studiów III-go stopnia – doktoranckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku akademickiego 2012/2013 (Uchwała Nr 1137 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012 r.), Senat Uniwersytetu Medycznego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uczestnikom studiów doktoranckich ustala się następujący roczny wymiar praktyk zawodowych:
1) w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych:
a) I rok - 10 h,
b) od II roku – 50 h
2) w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych:
a) I rok – 10 h,
b) od II roku – 30 h.
 
§ 2
Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest zrealizować na każdym roku studiów doktoranckich praktyki zawodowe zarówno w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych jak i w formie uczestniczenia w ich prowadzeniu.
 
§ 3
Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014.


                                                                                                                     
Za Senat