Polecenie służbowe nr 1/XV R/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2015 r.

 
w sprawie zasad zlecania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 ze zm.) poleca się co następuje:
 

§ 1

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do przestrzegania poniższych zasad zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
2. Pracę w godzinach nadliczbowych można zlecić jedynie w razie:
a) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony  mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
b) szczególnych potrzeb pracodawcy.
 

§ 2

1. Praca w godzinach nadliczbowych, wynikająca ze szczególnych potrzeb pracodawcy, może być wykonywana jedynie za wiedzą i zgodą pracodawcy, w którego imieniu działają: rektor lub kanclerz.
2. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej, nie później niż w dniu, w którym pracownik przystąpi do pracy w godzinach nadliczbowych.
3. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych dostępny jest na stronie internetowej http://www.umed.wroc.pl/kadry.
 

§ 3

1. Bezpośredni przełożony może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych bez uzyskania zgody, o której mowa w §2, wyłącznie w sytuacji wymagającej natychmiastowej decyzji, w szczególności w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony  mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
2. Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony ma obowiązek poinformować rektora/kanclerza w formie pisemnej o przyczynach zlecenia godzin nadliczbowych pracownikowi/pracownikom.

§ 4

1. Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych wydawane jest pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego w formie pisemnej.
2. Wzór polecenia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych dostępny jest na stronie internetowej http://www.umed.wroc.pl/kadry.
3. Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, chyba że zachodzą szczególnie ważne okoliczności uzasadniające odmowę.
 

§ 5

Kierując się względami organizacyjnymi oraz zasadami racjonalności i celowości zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do stosowania zasady, by zlecona praca w godzinach nadliczbowych w pierwszej kolejności rekompensowana była udzieleniem czasu wolnego zgodnie z Kodeksem Pracy.
 

§ 6

Polecenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
 
 
 

Rektor

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 

 prof. dr hab. Marek Ziętek

 
 

 
Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne
 
MK